مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار « دوره 4، شماره 2

 1. بررسي دانش و نگرش بيماران رواني در مورد درمان دارويي
  فاطمه گواري، سكينه محمدعليزاده، سيروس فروهري
 2. بررسي تاثير روش تزريق عضلاني Z بر ميزان درد بيماران
  لادن نجار، محمد واحديان
 3. مقايسه تاثير دو روش درماني استاندارد و ليزر كم توان در بيماران مبتلا به تاندونيت سوپرا اسپيناتوس
  الهام فاطمي
 4. روماتيسم قلبي: عوامل شيوع و پيشگيري
  انوش برزيگر، فرشته مجلسي، پريسا كسمايي
 5. بررسي وضعيت كيفي آب شرب شهر سبزوار
  رمضانعلي خميرچي
 6. بررسي ميزان سوء تغذيه در كودكان زير يك سال شهر سبزوار
  محمدرضا بهروزيخواه
 7. بررسي تاثير آموزش به بيماران تحت درمان با همودياليز بر كاهش عوارض آن
  حميدرضا بهنام وشاني، عباس حيدري
 8. بررسي دانش پرستاران پيرامون ايدز
  گلناز فروغ عامري، فاطمه رسولي، زهرا منجمد، سقراط فقيه زاده
 9. عارضه خونريزي در بيماري هاي كودكان و معرفي يك مورد پورپورا فولمينانس
  شهرزاد معالج، سعيد روز رخ