مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده علوم پزشكي جهرم « دوره 7، شماره 2

 1. ارزيابي فعاليت ضد قارچي عصاره الكلي كلاله و سافرانول گياه زعفران بر روي رشد كانديدا آلبيكنس و كانديدا دابلينينسيس در شرايط آزمايشگاهي
  شهلا رودبار محمدي، مريم رودباري، منيره حاجي مرادي، مجتبي تقي زاده ارمكي، فاطمه قاسمي سخا، محمود وحيدي
 2. استرس هاي شغلي و نارضايتي از كار و ارتباط آن با فاكتورهاي فردي و حوادث در يكي از صنايع كشور
  كمال الدين عابدي، محسن زارع، ابوالفضل برخورداري، غلامحسين حلواني
 3. تاثير تمرينات مك انزي بر پاسخهاي قلبي عروقي كاركنان بيمارستان خاتم الانبياء زاهدان
  احمد رضا عسكري، مسعود رودباري، محمد حسن رحماني
 4. آسيب هاي تصادفي نا شي از وسايل نوك تيز در كاركنان درماني شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي جهرم 1387
  محمد هاشم عبدي، صديقه نجفي پور، سعيد حميدي زاده، فرزاد جمالي، ندا پورنوروز
 5. شيوع پرفشاري خون وعوامل مرتبط با آن در افراد 59 -30 ساله شهر جهرم
  صفر زارعي، محمد پوراحمدي، شيوا بيگي زاده
 6. ميزان مقاومت اسنيتوباكترهاي جداشده از زخم هاي سوختگي نسبت به سيپروفلوكساسين وبرخي از آنتي بيوتيك هاي مطرح دردرمان
  نيما حسيني جزني، همايون بابازاده، حميدرضا خلخالي