مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 4، شماره 7

 1. بررسي اندازه موفقيت درمان پالپوتومي دو جلسه اي فورموكرزول بر روي دندان هاي مولر شيري زنده، پس از گذشت دو تا چهار سال از زمان درمان (در سال 80-1378) در شهر شيراز
  طاهره اسكندريان، سيدمسعود تقي زاده، علي جليليان
 2. بررسي دشواري هاي پس از تحويل پروتز پارسيل متحرك در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال تحصيلي 1381 تا 1382
  فريده بحراني، ميترا فرزين، علي اكبر سنايي توكلي
 3. بررسي اثر فضاي سيمان (Cement space) بر گير روكش هاي ريختگي
  كيانوش ترابي، محمد آذريان
 4. تعيين ضريب همبستگي اندازه دندان هاي همانند در منديبل و ماگزيلا و ارزيابي نسبت هاي بولتون در افراد شيرازي با اكلوژن كلاس يك و الگوي اسكلتي طبيعي در سال هاي 1379 تا 1381
  پريسا صالحي، شهلا مومني دانايي، جواد عليايي
 5. بررسي آزمايشگاهي طول عمودي تنه ريشه در دندان هاي مولر اول و دوم فك بالا و پايين در شهر شيراز در سال 1378
  شريعه فقيهي، ساحل سنجابي
 6. بررسي شيوع انواع مال اكلوژن، كراودينگ ارثي و نياز به درمان با بيرون آوردن پياپي دندان ها (Serial Extraction) در كودكان دبستاني هفت تا نه ساله در شهر شيراز، در سال 1379 تا 1380
  شهلا مومني دانائي، زهرا اسدي
 7. بررسي مقايسه اي اثر زمان اچينگ در دوام فيشور سيلانت هاي نوري بر روي دندان هاي مولر شيري و دايمي كودكان 6 تا 10 ساله مدارس شهر شيراز
  علي نوذري، غلامرضا جمشيدي، بهزاد عرفاني
 8. بررسي فراواني بد كاري مفصل گيجگاهي فكي در افرادي كه شماري از دندان هاي پشتي خود را از دست داده اند
  مهرو وجداني، سميرا اسدي
 9. بيماري هاي عفوني پريودنتال به عنوان عامل خطرساز در بيماري هاي قلبي-عروقي
  شريعه فقيهي، فرحناز فرخي نيا

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *