مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 3، شماره 5

 1. بررسي وضعيت شاخص پوسيدگي (DMFT) و شاخص بهداشت دهان و دندان (OHI-S) در كودكان عقب مانده (Handicapped) ده تا دوازده ساله آموزشگاه هاي استثنايي شهر شيراز (1379)
  طاهره اسكندريان، علي نيكورزم، رسول دولتخواه
 2. مقايسه ميزان بازشدگي لبه (مارژين) در سه گونه خط پاياني تراش
  كيانوش ترابي، فرزاد رجايي
 3. بررسي آزمايشگاهي ميزان ريزنشت آپيكالي چهار سيلر گوناگون مورد مصرف در درمان ريشه دندان
  اكبر خياط، محمودرضا حميدي، لعيا صفي
 4. مقايسه حساسيت و كارايي چگالي سنج (دانسيتومتر) رايانه اي با گونه عادي و مشاهده گرها در تشخيص دگرگوني هاي چگالي استخوان فك پايين به صورت آزمايشگاهي
  عيسي مظفري، زهرا دليلي كاجان
 5. تغيير تانسور تنش در تحليل استخوان آلوئول به دنبال اعمال نيروهاي ارتودنسي: پژوهشي سه بعدي به كمك روش المان محدود
  الهيار گرامي
 6. علل نياز به تعويض ترميم هاي آمالگامي: بررسي باليني و پرتونگاري در مراجعه كنندگان به بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي اصفهان در سال 80-1379
  وجيه السادات مرتضوي، حميد تقي زاده، منصور عسگري
 7. مقايسه اثر سه تميز كننده بر روي ميكروارگانيزم هاي دست دندان
  مهرو وجداني، جمشيد كهن طب، ندا نجابت حقيقي
 8. رابطه اندودنتيكس و پريودنتيكس
  اكبر خياط

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *