مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 1، شماره 1

 1. مطالعه خارج دهاني تاثير لايه اسمير در نفوذپذيري عاج ديواره كانال دندان نسبت به باكتري ها
  اكبر خياط، لعيا صفي، جمشيد كهن طب
 2. مقايسه خارج دهاني تاثير Panavia EX‌ و Degufill M و Copolite Varnish بر كاهش ميزان ريزنشت در پركردگي آمالگام
  علي اصغر علوي، فرحناز شرف الدين
 3. بررسي وضعيت بهداشت دهان و دندان در كودكان 12 ساله عشاير كوچرو قشقايي منطقه دشت نمدان شهرستان اقليد
  طاهره اسكندريان، ابراهيم اميري، علي احمدي
 4. ميزان فلوروزيس در دانش آموزان 12 تا 15 ساله مدارس شهرستان بوشهر و بررسي ارتباط آن با شاخص DMFT
  علي نوذري، كوروش خورشيديان، سيداحمد هاشمي
 5. اثر ترميمي فني توئين بر زخم هاي ناشي از جراحي لثه
  جنان قپانچي، فريده حقيقي، غلامرضا ده پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *