مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ديابت و ليپيد ايران « دوره 1، شماره 1

 1. همه گير شناسي ديابت در ايران
  باقر لاريجاني، فرزانه زاهدي
 2. ديابت و بارداري
  باقر لاريجاني، آرش حسين نژاد
 3. القاي ترشح انسولين به وسيله فراكسيون استخراج شده از عصاره گياه گزنه در پريفيوژن جزاير لانگرهانس موش صحرايي و بررسي اثر In vivo آن در موش هاي سالم و ديابتي
  بيژن فرزامي، داوود احمدوند، صفورا ورداسبي، ژيلا ماژين، شهناز خاقاني
 4. تحليل هزينه روش هاي غربالگري و تشخيصي در ديابت بارداري
  آرش حسين نژاد، باقر لاريجاني
 5. پيوستگي و ارتباط كمپلكس ژن هاي HLA با بيماري ديابت قندي نوع 1 در 81 خانواده: پيوستگي شديد ژن +DRB1Lys71 با ديابت نوع 1
  مهدي زماني، جان نيروپ، ژانژاك كاسيمان
 6. بررسي اثر ضد درد باكلوفن در موش هاي ديابتي شده با آلوكسان
  حسين حسين زاده، فريد ايلامي
 7. آثار متابوليك و باليني روزه داري اسلامي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
  شهين ياراحمدي، باقر لاريجاني، محمدحسن باستان حق، محمد پژوهي، فرزانه زاهدي، رضا برادر جليلي، محمدرضا اميني، كاظم زنده دل
 8. بررسي ارزش هموگلوبين گليكوزيله به منظور غربالگري ديابت و اختلال تحمل گلوكز در شهر اصفهان
  مسعود اميني، مهرداد حسين پور، گشتاسب ستاري، ساسان حقيقي
 9. ارزيابي خطر بروز بيماري عروق كرونر در بيماران دچار ديابت نوع 2 بر مبناي مطالعه فرامينگهام: بررسي مقطعي عوامل خطرزا
  فرزانه زاهدي، باقر لاريجاني
 10. بررسي شيوع آمپوتاسيون عضو در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي بستري شده در بيمارستان هاي شريعتي و امام خميني تهران از سال 1358 تا 1373
  باقر لاريجاني، محمدحسن باستان حق، محمد پژوهي، مژگان افشاري، منصوره خاني، معصومه شجريان