مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 5، شماره 19

 1. مطالعه پاسخ قلبي بارورفلكسي كاروتيدي پس از رفع تحريك در ورزش با استفاده از مدل اكبرگ
  سعيد چنگيزي آشتياني، سعيد خامنه، ناهيد قندچيلر
 2. بررسي شيوع و عوامل دموگرافيك موثر بر آلودگي هاي انگلي روده اي در كودكان 13-1 ساله ساكن در شهرك وليعصر اراك در سال 1378
  محمدحسن دوامي، محمودرضا خزاعي، زهرا اسلامي راد، مريم مستوفي، معصومه مدرسي
 3. تعيين ارتباط افسردگي و نگرش نسبت به امور مذهبي در دانشجويان دانشكده پرستاري، مامايي و بهداشت بندرعباس در سال 1379
  لاله سليماني زاده، تيمور آقاملايي
 4. تعيين وضعيت ايمني نسبت به سرخجه در خانم ها به هنگام ازدواج در شهر اراك در سال 1380
  معصومه صوفيان
 5. بررسي عوامل ايجاد انگيزه در پزشكان عمومي به منظور شركت در برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال 1381
  زهره عنبري
 6. تعيين ارتباط بين قطر هاله ممانعت از رشد و ميزان حداقل غلظت بازدارندگي رشد در سويه هاي نايسريا گونوره ايزوله شده در شهرستان اراك
  احسان اله غزنوي راد، سيدعلي فاضلي، رحمت اله يزداني، محمد رفيعي، علي جورابچي
 7. بررسي توزيع فراواني و علل ركتوراژي واضح در بيماران بالغ مراجعه كننده به كلينيك اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك از شهريور 1379 لغايت شهريور 1380
  علي فاني
 8. بررسي روش هاي درماني به كار گرفته شده در كودكان مبتلا به آسم بستري شده در بيمارستان اميركبير
  منيژه كهبازي، سوسن معرفتي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *