مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 5، شماره 18

 1. مقايسه اثر ضد باكتريايي عصاره متانولي جفت دانه بلوط با آنتي بيوتيك هاي رايج در درمان عفونت هاي ناشي از باكتري هاي گرم منفي روده اي
  آذردخت خسروي، آتوسا بهزادي
 2. تعيين اثر افدرين وريدي در جلوگيري از هيپوتانسيون به دنبال بيحسي نخاعي در سزارين
  افسانه نوروزي
 3. بررسي ميزان شيوع عفونت هاي انگلي روده اي در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر اراك و عوامل دموگرافيك موثر بر آن در نيمه دوم سال 1380
  محمدحسن دوامي، داود حكمت پور، فرشيده ديدگر، محمد رفيعي، محمدرضا خزايي
 4. بررسي ميزان ارضاي نيازهاي جسمي و رواني-اجتماعي دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي مدارس دولتي شهر اراك در سال 1379
  اكرم بياتي، پروين عباسي
 5. بررسي الگوي اپيدميولوژيك بيماري التهابي روده و شاخص هاي كلينيكي آن در شهرستان اراك
  علي فاني
 6. بررسي وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي اراك در سال 1380
  محبوبه خورسندي، شراره خسروي
 7. تعيين اثر تماس پوستي بلافاصله پس از تولد بين مادر و نوزاد بر رفتارهاي احساسي مادر قبل از ترخيص و يك ماه پس از زايمان
  كتايون وكيليان
 8. بررسي اپيدميولوژيك علايم باليني و يافته هاي آزمايشگاهي بيماران مبتلا به سل بستري در بيمارستان ولي عصر اراك (خرداد 77-1376)
  لطيف معيني