مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 5، شماره 17

 1. كيفيت ارائه خدمات بهداشتي در خانه هاي بهداشت استان كردستان در سال 1377
  احمد قاضي زاده
 2. بررسي كمي تعداد ماستوسيت هاي غده سمينال وزيكول موش صحرايي بالغ در دوره حاد پس از قطع نخاع
  محمدجعفر رضايي، شهره رضايي
 3. اپيدميولوژي لنفوم اوليه روده باريك در شهر اصفهان
  اكبر بهداد، شهاب جعفري، ولي الله عاليشاهي، مهرداد حسين پور
 4. شيوع ميگرن و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگي
  طيبه نادري، اكبر حمزه اي مقدم، عباس بهرامپور
 5. اپيدميولوژي سرطان هاي كولوركتال در استان كردستان در سال هاي 1374 الي 1378
  نجم الدين مولانايي، عزت الله رحيمي، سعدا ايوبي
 6. اندكس Decayed-Missing-Filled teeth) DMFT) و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان 12 ساله شهر سنندج، سال 1378
  نير معمار، احمد قاضي زاده، شهريار محمودي
 7. بررسي ارتباط Post-nasal discharge با سندرم روده تحريك پذير
  عليرضا دلاوري، احمد قاضي زاده، عزت الله رحيمي
 8. ساكروكوكسيژيال تراتوما
  ناهيد قطبي، نجم الدين مولانايي، فيروز صالحپور، هومن قصري
 9. روش هاي مطالعه آپاپتوز در سلول هاي استخواني
  مريم سهرابي، سيدمحسن شاه طاهري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *