مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 28، شماره 23

 1. ارزيابي لاكتات مايع نخاع در تشخيص مننژيت هاي باكتريائي از مننژيت هاي ويرال
  صادق ابراهيم پور، ميترا معبودي، علي جلالي، محمدرضا نهائي، نعمت بيلان
 2. مروري بر بيماري گرانولوماتوز مزمن
  خليل انصارين، رحمان حسين زاده، مهرانگيز رجائي اسكوئي
 3. توجه به مسائل اخلاقي علمي و ضرورت اهدا كليه از دهنده زنده غريبه و بررسي آن در مركز پيوند كليه تبريز
  ابوالفضل بهلولي
 4. تشخيص شما چيست؟ سيليكوز همراه با عارضه Complicated Silicosis
  حسين حيدرنژاد، محمدحسين صدقياني زاده
 5. بررسي ميزان آلودگي ويروس سيتومگال در 200 نفر از اهداء كنندگان خون در سازمان انتقال خون مركز تبريز
  مهرانگيز رجائي
 6. اندازه گيري ايميون گلوبولين ها، LDH سرم و رنگ آميزي PAS در ALL در مركز پزشكي كودكان تبريز
  محمدحسين رضايي فرد، محمدرضا پورحبيب
 7. بررسي ترومبوفلبيت در دوران حاملگي و پس از زايمان
  منيژه سياح ملي
 8. بررسي علل استفاده از شير خشك در تغذيه كودكان زير دو سال در نزد مادران شهر تبريز در سال 1371
  جعفر شهامفر، ابوالقاسم اميني، فرزانه صيادزاده، مهين ميرزا زاده
 9. سزارين در طي يكسال (70-1369) در بيمارستان زنان و مامائي تبريز
  صديقه عبدالهي فرد
 10. اثرات فنوباربيتال و پيريميدون و مجموعه دو داروي فوق در بيماران مبتلا به صرع بزرگ
  محمدامين قائم مقامي
 11. تعيين معيارهاي رشد (قد و وزن) در كودكان سنين دبستاني شهر تبريز در سال تحصيلي 71-1370
  ربابه قرقره چي
 12. گزارش 52 مورد شكستگي باز تيبيا و درمان با فيكساتور اكسترن در سال هاي 71-1366 از بيمارستان هاي امام خميني، شهدا و شهيد محلاتي تبريز
  محمدعلي محسني
 13. محافظت از دريافت كنندگان خون در مقابل ايدز
  سيدهدا ملجائي، محمد رهباني نوبر