مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 22، شماره 5

 1. مقايسه ميزان جذب پوستي بتامتازون 17-والرات از مبناي پمادها، كرم ها و لوسيون ها
  مسعود آدرنگي، مجيد صديقيان
 2. سونوگرافي در تجسس و تشخيص افتراقي متاستازهاي كبدي
  غلامعلي حامد برقي، نير مهاجري، فيروزه نامي
 3. تاثير شارژ غشاء سلولي بر روي فعاليت آنزيم هاي متصل به غشاء
  محمد رهباني نوبر
 4. وضعيت كنوني و آتي فرم هاي داروئي بعنوان سيستم دارو رساني
  محمدحسين زرين تن
 5. بررسي دو روش سريع براي تشخيص توليد آنزيم بتالاكتاماز در آنتروباكترياسه هاي مقاوم به آمپي سيلين و رابطه آن با MIC
  محمدرضا نهائي، علي جلالي، سولماز نيكوش

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *