مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد « دوره 8، شماره 3

 1. كشت پولارايز سلول هاي اندومتر و كاربرد آن در مطالعه لانه گزيني In vitro
  معرفت غفاري، احمد ساراني، محمدرضا صادقي، Warren MA
 2. تاثير تجويز آنتي بيوتيك در هنگام پونكسيون تخمدان در نتايج حاصل از سيكل هاي ART
  محمدعلي كريم زاده، عباس افلاطونيان، ربابه طاهري پناه، محمدحسين اميرارجمند، مهرداد سليماني
 3. اثر درماني FSH روي قدرت باروري مردان با اوليگوآستنوتراتواسپرمي قبل از انجام IVF
  ولي الله دهقاني، محمدرضا معين
 4. تاثير آموزش در كاهش اضطراب قبل و بعد از برداشت تخمك در زنان نابارور
  حميده دهقاني، خديجه دهقاني، محمدعلي خليلي
 5. اثر سطح پروژسترون سرم در روز تزريق hCG بر ميزان لقاح در سيكل هاي IVF
  ساغر صالحپور، ربابه طاهري پناه
 6. انجماد آهسته تخمك متافاز II موش با استفاده از ضد يخ 1و2 پروپانديول
  مژده صالح نيا، مجتبي رضازاده، محمدتقي الطريحي
 7. اثر تزريق آلبومين وريدي در پيشگيري و كاهش شدت سندرم تحريك بيش از حد تخمدان
  راضيه دهقاني فيروزآبادي، منا قيم
 8. مقايسه مرفولوژي اسپرم مردان نابارور با دو روش رنگ آميزي و نمونه مرطوب
  سيدمهدي كلانتر، حميدرضا هرندي، محمدعلي خليلي، فاطمه حاجي مقصودي
 9. علل آمنوره در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي غدد و زنان شهر يزد
  صديقه سهيلي خواه، مهديه مجيبيان، نصرالله بشردوست، مژگان كريمي
 10. نتايج مربوط به Total fertilization failure در سيكل هاي IVF و ميكرواينجكشن
  فاطمه حاجي مقصودي، رباب داور
 11. اثر كيست هاي تخمداني ناشي از HMG روي نتايج سيكل هاي ميكرواينجكشن (ICSI)
  زهرا رئوفي، عباس افلاطونيان
 12. اثر هم كشتي سلول هاي اپي تليال لوله رحم هامستر بر تكوين، تسهيم و فراساختار جنين هاي موش
  حسين بهاروند، مجتبي رضازاده ولوجردي، محمدحسن حيدري، سعيد كاظمي آشتياني، عبدالحسين شاهوردي
 13. بررسي شيوع سقط هاي خودبخودي در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر كرمان
  ويكتوريا حبيب زاده
 14. ميزان لقاح و بارداري به كمك IVF در موارد هيدروسالپنكس و مقايسه با ساير علل نازايي
  اشرف معيني، گل آراء هنري، بتول موسوي
 15. ميزان شيوع افسردگي زوج هاي نابارور مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد
  ليلي شهبازي، طاهره سليمي
 16. رديابي اسپرم در بيضه
  سيدمحمد كاظميني، ولي الله دهقاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *