مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 59، شماره 2

 1. معرفي يك بيمار مبتلا به Giant cell tumor استخوان كشكك همراه با متاستازي ريوي
  محمود معتمدي، رامين اسپندار
 2. بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي تنگي دريچه آئورت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي امام خميني و اميراعلم در سال هاي 78-1373
  سينا مرادمند، مرتضي حاجي رحيمي
 3. اندازه گيري فعاليت آدنوزين دآميناز سرمي (ADA) و نقش ايزوآنزيم هاي آن در تشخيص اوليه و زودرس تب روده اي (تيفوئيد)
  مهين دخت كيهاني
 4. كوندروديسپلازي متافيزال معرفي دو بيمار مبتلا به نوع Schmid
  تقي بغدادي، رامين اسپندار
 5. بررسي فراواني علل اختلال رشد در مراجعه كنندگان به درمانگاه غدد مجتمع بيمارستاني حضرت امام خميني از آذر 1376 تا آذر 1377
  منوچهر نخجواني، عليرضا استقامتي، امير ضيائي
 6. بررسي ميزان خونريزي غيرطبيعي، قاعدگي سنگين، ديسمنوره و خروج خودبخود IUD جايگذاري شده در اواخر دوره پست پارتوم و مقايسه آن با IUD اينتروال (غير اين زمان)
  ليلي صفدريان، نسرين نيرومند، عذرا آزموده، فاطمه رمضان زاده، بلقيس اولادي
 7. شيوع نسبي علل نوار مغزي غير طبيعي و برخي عوامل موثر در آن در مركز نوروالكتروفيزيولوژي بيمارستان امام طي يك سال و نيم
  مجيد غفارپور، محمدحسين حريرچيان، شهاب خان احمدي، كامران خواجوئي
 8. تعيين تابع رشد كودكان زير دو سال در استان مازندران و مقايسه آن بين اول زا و چندم زا
  غلامرضا بابايي
 9. بهبود بينايي پس از عمل جراحي در بيماران مبتلا به تومور هيپوفيز: مقايسه دو روش ترانس اسفنوئيدال و ترانس كرانيال
  مسعود مهرآذين، عليرضا محمد محمدي
 10. تعيين فراواني پتانسيل هاي فراخوانده چشم و ساقه مغزي غير طبيعي در بيماران مولتيپل اسكلروز قطعي كلينيكي در سال هاي 78-1375
  مجيد غفارپور، حسن اورسجي
 11. گزارش يك مورد آتاكسي سربلار در يك بيمار مبتلا به حصبه
  زهرا عبدي، عبدالرضا دزفولي اصل
 12. فاشئيت نكروزان گردن: گزارش يك مورد
  سيدموسي صدر حسيني
 13. فئوكروموسيتوم، يك علت نادر هيپرتانسيون: بررسي گذشته نگر در 40 بيمار بخش هاي جراحي مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران
  سيدمحمد ربيعي هاشمي
 14. گزارش اولين موارد فئوهايفومايكوزيس قرنيه با گونه هاي Bipolaris و Phialophora در ايران
  احمد ميرشاهي، حبيب اوجاقي، حسن گرامي شعار، شهين معدني
 15. بررسي تاثير آموزش نحوه انجام پاپ اسمير بر نتايج نمونه هاي تهيه شده توسط ماماهاي شاغل در مراكز بهداشتي درماني
  اعظم بحيرايي، محبوبه پورحيدري
 16. بررسي يافته هاي سونوگرافي و داپلر 36 مورد پيوند كليه در بخش سونوگرافي مركزي و مقايسه يافته ها با Outcome بيمار دي ماه سال 1376 لغايت ارديبهشت 1378
  هژير صابري، شراره برادران
 17. عوامل خطرزا در پيدايش كانسر مهاجم سرويكس: يك بررسي مورد-شاهدي
  بهروز نبئي، اعظم بحيرائي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *