مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 56، شماره 4

 1. پپتيد وابسته به ژن كلسي تونين و اعمال آن
  سيدمرتضي كريميان
 2. بررسي شاخه راجعه مدين (عضلاني تنار) نسبت به فلكسور رتيناكولوم وعصب مدين در 64 دست (32 جسد مرد)
  روشنك اميرصدري، محمد بربرستاني، محمد اكبري، محمود فرزان
 3. ساختار مولكول DNA سه رشته اي: اهميت و كاربردهاي پزشكي آن
  محمدرضا نوري دلويي، عليرضا موجودي
 4. بررسي مقاومت سودوموناس آئروژينوزا به پني سيلين ها، سفالوسپورين ها و آمينوگليكوزيدها
  پرويز مالك نژاد، مرضيه علي قلي، سميرا موسوي
 5. آيا كودك دچار ADHD طور ديگري مي شنود؟ مقايسه درك بلندي اصوات در كودكان مبتلا به ADHD و اطفال بري از اين اختلال
  بهروز جليلي، سوسن عبدي
 6. بررسي 110 مورد هيپرپاراتيروئيدي اوليه در بيمارستان دكتر شريعتي و نتايج لوكاليزاسيون آدنوم توسط اسكن MIBI
  انوشيروان هدايت، ناصر كچوئيان
 7. بررسي 391 زن مبتلا به بيماري ديابت قندي (Diabetes Mellitus) از نظر سوابق و نتايج بارداري در شهر يزد، سال 1373
  سيدمنصور رضوي، حميدرضا زارع، حسين اسفندي
 8. بررسي عفونت هاي قارچي در مبتلايان به ايدز در ايران
  عبدالحسن كاظمي، مسعود امامي، محمدحسين نصيرزاده، مينو محرز، محمدرضا شيدفر
 9. بررسي فراواني انواع توده هاي لگني در بيمارستان دكتر شريعتي
  اشرف جمال
 10. بررسي عوارض رواني و عصبي 500 بيمار مبتلا به پركاري تيروئيد
  محمود معتمدي، عليرضا مفيد، مهردخت مزده
 11. سل استخوان و مفاصل در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شفا يحيائيان از سال 1350 لغايت 1374
  محمود جبل عاملي، ابراهيم عامري
 12. بررسي تغييرات سرمي روي و مس در مصرف كنندگان قرص ضدبارداري خوراكي LD
  حميدرضا صادقي پور رودسري، محسن وثوقي، مريم ميرنوري لنگرودي
 13. ارتباط احتمالي نقص پرشدگي پوليپوئيد در هيستروسالپنگوگرام با آندومتريوز
  فيروزه اكبري اسبق
 14. كيست مادرزادي پانكراس
  احمد صديقي، مهرداد معمارزاده، احمد بذرافشان
 15. گزارش سه مورد CVVHD) Continous Venovenous Hemodialysis)
  شيوا صيرفيان، بهار باستاني
 16. عوامل اجتماعي-فرهنگي موثر بر مرگ و ميرهاي ناشناخته در بين نوزادان زير يكماه در استان هاي تهران و مركزي
  زهرا سادات مشكاني
 17. نظرسنجي از اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در رابطه با مشكلات دانشگاه و دانشكده ها، آبان و آذر ماه 1376
  محمدرضا ظفرقندي، اكبر فتوحي، سيداحمد رضائي، خسرو صادق نيت حقيقي، رامين مهرداد