مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي هسته اي ايران « دوره ، شماره 6-7

 1. نقش اسكن Tc-99m-MIBI در تشخيص تومورهاي بدخيم پستان
  محمد افتخاري، زهرا شاهي
 2. FDG PET in the management of lung cancer
  Tse K, Reich H, Alavi J, Alavi A
 3. بررسي و مقايسه اسكن پرفيوژن ميوكارد به روش SPECT با آنژيوگرافي عروق كرونر
  ارسلان وكيلي
 4. بررسي همبستگي آنژيوكارديوگرافي ايزوتوپيك با روش كاتتريزم براي محاسبه ميزان شانت
  مهرانگيز اميري، محسن ساغري
 5. Dichotomous Indium-111 labeled leukocyte scan findings while evaluating osteomyelitis in a failed mandibular graft
  McEwan J, Dadparvar S, Slizofski W
 6. Testicular scintigraphy in the evaluation of the acute scrotum
  Worsley D, Heyman S, Holder L, Alavi A
 7. Very low probability lung scan findings: A need for change
  Worsley D, Silberstein E, Alavi A, Elgazzar A
 8. Rapid loss of renal function due to obstruction: Minimal residual activity
  Spencer R, Karimeddini M
 9. Thallium-201 SPECT for pulmonary tumors
  Tonami N

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *