مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 7، شماره 28

 1. همه گير شناسي خودكشي از طريق پزشكي قانوني در استان كرمان
  محمدتقي ياسمي، عبدالرضا صباحي، سيدمجتبي ميرهاشمي، شراره سيفي، پرينوش آذر كيوان، محمدحسين طاهري
 2. خودسوزي در استان مازندران
  مهران ضرغامي، عليرضا خليليان
 3. مسئله گشايي در بيماران افسرده اقدام كننده به خودكشي
  حسين كاوياني، پريسا رحيمي
 4. مقايسه فعاليت هاي شناختي بيماران اختلال پس از استرس ضربه اي و بيماران روان نژند
  حسن حق شناس، مجتبي نقشواريان
 5. ميزان شيوع افسردگي در كودكان دبستاني شهر مشهد
  ابراهيم عبدالهيان، شفق يزداني فارابي، رضا اميري مقدم
 6. بررسي كيفيت زندگي دانش آموزان نابينا و همتايان بيناي آنها
  حسن افتخار، مرضيه نجومي، جليل كوهپايه زاده
 7. هنجاريابي مقياس تجديد نظر شده حافظه وكسلر در شهر شيراز
  مريم اورنگي، محمدكاظم عاطف وحيد، حسن عشايري
 8. بررسي كيفي اختلال هاي رفتاري دانش آموزان ديرآموز ارجاعي به كلينيك كار درماني
  فاطمه بهنيا
 9. بررسي كارآيي روش عصبي-رواني دلاكاتو در درمان كودكان بيش فعال
  فرزاد مومني، هادي بهرامي
 10. بررسي عوامل استرس زا، راهبردهاي مقابله و رابطه آن با سلامت رواني در افراد نابارور
  هاجر پهلواني، كاظم ملكوتي، انسيه شاهرخ تهراني نژاد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *