مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 9، شماره 24

 1. حساسيت و ويژگي تشخيص سيتولوژي در آسپيراسيون سوزني توده هاي پستاني زنان
  شهريار دبيري، بهمن صديقي
 2. مطالعه اثرات ديابت مادري در ايجاد ناهنجاري هاي جنيني در رت
  محمدرضا نيكروش، مرتضي بهنام رسولي
 3. بررسي ميانگين زمان سپري شده در بيماران دچار ضربه سر از زمان حادثه تا انتقال بيمار به بيمارستان مباشر كاشاني همدان و شروع اقدامات تشخيصي درماني در سال 1379
  سيدمحمد راكعي، فروز نادر
 4. ارزيابي انواع كم شنوايي در كودكان 6 ساله مورد بررسي در طرح سنجش پيش دبستاني استان همدان در سال 1377
  فرهاد فراهاني
 5. يك روش ساده براي اندازه گيري هيستامين و فعاليت آنزيم هيستيدين دكربوكسيلاز در مغز موش آزمايشگاهي
  دردي قوجق، يارحسين صفري
 6. پيگيري چهار ساله نتايج تايمكتومي و درمان 19 بيمار مبتلا به مياستني گراو
  سعيد محمودي، ابوالفضل افشارفرد
 7. بررسي مقدار فلزات سمي كادميوم، كرم، سرب و جيوه در رب گوجه فرنگي در شهر اصفهان
  حسين پورمقدس، ايرج جوادي، رضوان اسلاميه
 8. مطالعه فراواني، خصوصيات باليني و آسيب شناسي 199 بيمار مبتلا به ضايعات لب و مخاط دهان از سال 1370 لغايت 1377
  اكرم انصار، محمود فرشچيان، فروزان كوشا
 9. بررسي وضعيت تثبيت و قابليت استفاده مجدد لجن در چهار تصفيه خانه كوچك فاضلاب شهر تهران
  مهدي فرزادكيا
 10. ايجاد تصوير سه بعدي با استفاده از سيستم هاي فراصوت دو بعدي معمولي
  غلامرضا عزيزيان، سعيد سركار، محمدجواد ابوالحسني
 11. گزارش يك مورد تيروئيديت تحت حاد با تابلوي باليني تب با منشا ناشناخته
  ميترا رنجبر، محمد محمد طاهري، رضا زعيم كهن
 12. گزارش يك مورد چرخش كامل رحم در رحم دو شاخ در ماه آخر حاملگي
  اكرم شفيعي