مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 22، شماره 1

 1. بررسي خاصيت القا استخوان توسط دندان در موش صحرايي
  فهيمه اخلاقي، شكرالله بينا، محمود شاهرخي
 2. طرح ساخت يك دستگاه شستشو دهنده انساج نگهدارنده دندان ها و بررسي عملكرد آن
  آرش الهي مولود اول، فرنا سيار، ناصر ولايي
 3. تاثير تركيب گياهي بلوط و بادرنجبويه در كنترل زخم هاي آفتي مينور مخاط دهان
  غلامرضا جهانشاهي، فريبرز معطر، محمدرضا سلطاني
 4. تعيين مقدار فلورايد موجود در خمير دندان هاي ساخت داخل و مقايسه آنها با ميزان فلورايد چند فرآورده خارجي و استانداردهاي بين المللي
  محمد حسن زاده خياط، زهرا خشيارمنش، شايسته معصومي شهربابك
 5. بررسي تطابق تشخيص كلينيكي با هيستوپاتولوژيك ضايعات دهاني در بيماران مراجعه كننده به بخش پاتولوژي دانشكده دندانپزشكي اصفهان از 79-1370
  پرويز ديهيمي، مريم فردوسي
 6. بررسي انقباض حجمي پس از پخت چيني دنداني Dentin جديد (Dentin-D4) مورد استفاده در سيستم PFM و مقايسه آن با چيني دنداني Dentin كارخانه Vita
  شهين رضايي ركني، احمد قهرمانلو، عباس يوسفي
 7. بررسي تاثير درمان ارتودنسي ثابت بر تحليل اپيكال ريشه دندان هاي ثناياي فك بالا
  حسين روانمهر، هومن مهندسان، ناصر ولايي، محمدرضا شريفيان
 8. بررسي ميزان انقباض خطي ناشي از پلي مريزاسيون در رزين هاي آكريلي مورد استفاده در ساخت رستوريشن هاي موقتي ثابت
  حسن سازگارا، كاوه سيدان، سينا نواب
 9. بررسي كارايي دستگاه هاي لايت كيور در مطب هاي خصوصي و مراكز درماني شهر تبريز در سال 1380
  سياوش سوادي اسكويي، رضا پورعباس، علي حافظ قرآن
 10. بررسي آزمايشگاهي آناتومي كانال هاي ريشه دندان هاي مولر فك پايين
  مصطفي صادقي، معصومه صدر لاهيجاني
 11. بررسي Closest speaking space در كلاس هاي مختلف انگل در دانشجويان و مراجعين به بخش تشخيص دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  ابوالفضل صبوري، سينا صانعي
 12. گزارش مورد: مولار دوم بالا با دو ريشه پالاتال
  سعيد عسگري، محمدجعفر اقبال
 13. مقايسه اثر ليدوكائين-مرفين با ليدوكائين در بيحس كردن دندان هاي انسان با پالپ آماسي
  پري قاضياني، مريم بيدار، جميله قدوسي، اسحق علي صابري
 14. بررسي اپيدميولوژيك طولي شكستگي هاي تاج دندان هاي قدامي دائمي و عوامل وابسته آن در كودكان 12-7 ساله مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 81-1377
  مهدي قندهاري مطلق، حجت زراعتي
 15. تخمين اندازه دندان هاي كانين و پرمولرهاي رويش نيافته از روي دندان هاي ثناياي فك پايين در جمعيت مورد مطالعه در تبريز
  امير محمدي، اميرناصر رستم زاده
 16. آيا بين عادات پارافانكشن مانند Bruxism و Clenching و وقوع ضايعات سرويكالي فاقد پوسيدگي در دندان رابطه وجود دارد؟
  اعظم السادات مدني، اعظم احمديان يزدي، مهديه نامجو مطلق
 17. مقايسه تاثير كلينيكي Root planing و Polishing در پوشش ريشه هاي عريان با روش پيوند بافت همبندي زير مخاط
  حميد مقدس، نسرين عراقي زاده
 18. بررسي وجود نسبت طلايي در دندان هاي قدامي بالا در افراد داراي لبخند زيبا
  مينو مهشيد، عليرضا خوشوقتي، مسعود ورشوساز، ناصر ولايي
 19. بررسي يافته هاي غيرطبيعي در ارتوپانتوموگرافي (OPG) بيماران بدون دندان مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي كرمان
  مجيد ناصر خاكي، جهانگير حقاني، زهرا شيباني، حميدرضا حلمي
 20. بررسي مقايسه اي Interocclusal distance و Closest speaking space در افراد داراي پروتز كامل
  فرحناز نجاتي دانش، اميد صوابي، آرش آني