مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 16، شماره 4

 1. بررسي اپيدميولوژي ضايعات عمودي استخوان آلوئول در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 76-1375
  خسرو ثائبي، سيدمجتبي سيدين، كارمن سركيسيان سقيني، عباداله قدسي، معصومه نوري
 2. بررسي ميزان آگاهي و رفتار نسبت به بهداشت دهان دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران در سال تحصيلي 76-1375
  خسرو ثائبي، شاهرخ بزرگ، عليرضا خسروي
 3. بررسي اثر غشا كلاژن همراه با كرونالي پوزيشن فلپ در تحليل لثه
  سيدمجتبي سيدين، معصومه نوري، سيد داوود صفوي، حميدرضا باهوش
 4. بررسي ميزان خطاي پروب پريودنتال معمولي در تعيين عمق پاكت توسط گروه هاي درمان كننده مختلف
  اشرف السادات صانعي، محسن يزدانيان، معصومه نوري، كاظم محمد
 5. تاثير كاربرد اولتراسونيك در حين جراحي بر باكتريمي متعاقب آن
  عليرضا فتحيه، سيدهادي رئيس الاسلام زاده، علي مداحي
 6. مقايسه كلينيكي كاربرد مخلوط استخواني با و بدون استفاده از دوكسي سيكلين در درمان ضايعات عمودي استخوان آلوئول
  اردشير لفظي، حميد مقدس
 7. مروري بر سندرم پاپيلون-لوفور و معرفي يك مورد
  حميد مقدس، عليرضا زماني، محمدرضا كريمي، ابراهيم سيدمنير
 8. ارزيابي CPITN و DMFT دانش آموزان 12 و 15 ساله كرمان در سال 1371
  منصور ميمندي
 9. بررسي رابطه ديابت كنترل شده و وضعيت پريودنتال (CPITN)
  منصور ميمندي، حسن آوان
 10. بررسي وضعيت پريودنتال در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان هاي مهديه تهران و رازي قائم شهر در سال 1376
  معصومه نوري، ناصر ولايي، سيده فاطمه صادقي، ارمغان بيدارمنش
 11. بررسي رابطه عملكرد نوتروفيل ها با شدت پريودنتال در افراد ديابتيك
  معصومه نوري، سيدمجتبي سيدين، محمود شماعي، بهروز وزيري، ناصر ولايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *