مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 16، شماره 1

 1. ليكن پلان و هپاتيت C
  فرزانه آقاحسيني، علي عسگر آميخ
 2. چگونه يك مقاله علمي را براي انتشار آماده كنيم (قسمت دوم)
  قاسم انصاري
 3. بازسازي فك پايين به كمك A-O plate و گزارش مورد
  محمدجعفر دالايي
 4. مقايسه باكتري هاي بيهوازي پريودونتو پاتوژن بيماران مبتلا به پريودونتيت با گروه شاهد
  محمدحسين سالاري، پرويز اوليا، زينب كدخدا
 5. بررسي شيوع موارد Caries free در كودكان 6 ساله در شهر تهران، سال 1375
  اشرف السادات صانعي، كاظم محمد، اصغر عبادي فر، ديبا دستجردي، مينا پاك خصال
 6. بررسي هيستولوژيك اثر معالجه ريشه در سه ميليمتري اپكس بر واكنش بافت هاي پري اپيكال دندان كانين گربه پس از 6 ماه
  سعيد عسگري، محمدجعفر اقبال، علي تابش
 7. فيبروماتوز ارثي لثه
  محمد مشرف، راشين علي پناه
 8. بررسي CPITN در نوجوانان 14 تا 19 ساله دبيرستان هاي سياهكل در سال 1376
  محمدباقر موزه، شاهدخت قلي زاده
 9. كاربرد اتچمنت بار (Bar-unit) با طراحي اختصاصي: گزارش مورد
  مينو مهشيد، مسعود اجلالي
 10. بررسي موفقيت 2 و 4 ساله كاشتن دندان در محل ديگري در يك فرد در مراجعين بخش معالجه ريشه
  سيدبهروز موسوي
 11. رزين باند بريج: بررسي دوام Adhesion promoter ها در باند رزين به فلز
  احمد نجفي ابرندآبادي