مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » (Cell Journal (Yakhteh « دوره 1، شماره 4

 1. مقايسه روش هاي ارزيابي كيفيت كروماتين از لحاظ تراكم و پايداري در رابطه با ميزان موفقيت در لقاح آزمايشگاهي IVF و ارايه يك روش مناسب براي پيشگويي قدرت باروري
  شهناز رضوي، محمدحسين نصراصفهاني، محمد مرداني، سيدمهدي احمدي
 2. مطالعه تاثير مايع فوليكولي انسان بر لانه گزيني و جلوگيري از بارداري در موش بزرگ آزمايشگاهي
  مريم كبير سلماني، احمد حسيني، مجتبي رضازاده، محمدتقي الطريحي، منوچهر فضلي
 3. مطالعه روند تكامل ساختار بافتي لوله هاي اسپرم ساز بيضه گاوميش
  نعيم آلبوغبيش، حسن مروتي
 4. بررسي سلول هاي آپوپتوز غشايي بين انگشتي جنين جوجه و اردك
  طاهره مازوچي، مجتبي رضازاده، احمد حسيني
 5. تاثير رتينوييك اسيد بر استخوانسازي تيبياي جنين جوجه
  حسين ايماني، مجتبي رضازاده، احمد حسيني
 6. ظهور و توزيع برخي گليكوكانجوگيت ها در ضمن هيستوژنز روده رت
  فاطمه كبري گنجي، عليرضا فاضل، محبوبه آروند، مهدي جلالي
 7. بررسي توپوگرافيك وابران هاي جسم سياه به هسته مياني پشتي هيپوتالاموس در موش صحرايي با استفاده از ردياب HRP
  مهدي مهدي زاده، پريچهر پاسبخش، ژيلا بهزادي
 8. بررسي اثر پرتوهاي ليزر هليوم-نئون بر فرايند ساخت كلاژن در سلول هاي فيبروبلاست (تنوسيت) توسط ميكروسكوپ الكتروني
  محمدتقي قربانيان، افسانه آذري، احمد حسيني، مجتبي رضازاده