مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 2، شماره 8

 1. بررسي شيوع انگل هاي روده اي در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اراك
  زهرا اسلامي راد، مهدي مسيبي، محمودرضا خزايي
 2. بررسي KAP دانشجويان سال آخر پزشكي نسبت به اورژانس هاي شايع و غير شايع در بخش كودكان دانشگاه علوم پزشكي تبريز
  نعمت بيلان
 3. بررسي ميزان كارآيي و عوارض احتمالي پروژسترون هاي تزريقي جهت پيشگيري از بارداري در بيمارستان امام حسين (ع) تهران
  افسانه زرگنج فرد، پوران هاشمي، معصومه فلاحيان
 4. بررسي عوامل موثر در موفقيت دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اراك در آزمون پره انترني
  محمود صورتي، عباس بازرگان، الهه حجازي
 5. بررسي اپيدميولوژيك، علائم باليني و آزمايشگاهي وبا در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني وليعصر (عج)
  معصومه صوفيان، فرشيده ديدگر
 6. بررسي نارسايي مزمن كليه در مراجعين به بيمارستان وليعصر (عج) استان مركزي، اراك
  علي فاني
 7. بررسي شيوع انواع صدمات شناخته شده به ميزناي و مثانه حين اعمال جراحي ژينكولوژي و مامايي در مركز آموزشي-درماني الزهراي رشت
  زهرا محمدتبار
 8. بررسي شيوع هپاتيت C در بيماران مبتلا به هموفيلي و تالاسمي ماژور در استان مركزي
  مژگان هاشميه