مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 2، شماره 6

 1. بررسي علل حاملگي ناخواسته در روستاهاي شهر اراك در سال 1375
  مرضيه اكبرزاده، محبوبه خورسندي
 2. بررسي ارتباط بين برخي مشخصات فردي-اجتماعي مادر، فاصله گذاري بين مواليد و تغذيه با شير مادر با وضعيت رشد كودكان در سال اول تولد در مراكز بهداشتي-درماني تبريز، سال 1375
  نعمت بيلان، پريسا ياوري كيا
 3. بررسي اپيدميولوژيك ميزان فشار خون در شهر اراك، سال 77-1376
  داود حكمت پو
 4. بررسي شيوع نارسي نوزادان و برخي از عوامل خطرساز آن در شهر اراك
  فاطمه دره
 5. گزارش يك مورد سندرم نادر ژنتيكي: Cockayne syndrome
  حميرا عظيمي، مينو رفيعي، پرتو كبيري، علي كرمي
 6. بررسي نوع مقاومت نايسريا گونوره آ نسبت به پني سيلين و سنجش حساسيت آن نسبت به آنتي بيوتيك هاي متداول در شهرستان اراك
  احسان اله غزنوي راد، سيدعلي فاضلي، رحمت اله يزداني، علي جورابچي، عنايت اله كلانتر هرمزي
 7. گزارش يك مورد انسداد روده باريك با خونريزي گوارشي عود كننده
  سيد غلامرضا نوري بروجردي
 8. بررسي شيوع ديابت در بيماران بتاتالاسمي ماژور شهرستان اراك
  مژگان هاشميه

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *