مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 1، شماره 4

 1. تعيين سن حاملگي بر اساس اندازه گيري فاصله بين سر تا انتهاي بدن جنين در سونوگرافي خانم هاي حامله مراجعه كننده به بيمارستان وليعصر (عج) اراك
  عباس ارجمند شبستري
 2. بررسي آلودگي انگلي در كودكان مبتلا به سوء تغذيه 60-6 ماهه در شهرستان تبريز، سال 1375
  نعمت بيلان، رسول جمالي
 3. بررسي سوراخ شدگي پرده صماخ در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه گوش و حلق و بيني بيمارستان اميركبير اراك: مطالعه شش ماهه
  سعيد تفرشي، مهران منصوري سروستاني
 4. بررسي اپيدميولوژيك ديابت (تشخيص داده شده) در شهر اراك، سال 75-1374
  داود حكمت پو، جميله دانش نيا
 5. بررسي آماري ناهنجاري هاي آشكار مادرزادي در نوزادان زنده بدنيا آمده در بيمارستان طالقاني اراك
  فرشته شاه محمدي، محمدانور احمدي
 6. بيماري اوريون و بررسي تعدادي بيمار زير 15 سال در بيمارستان اميركبير اراك
  فرح صابوني، بابك نمايي، علي احمد گودرزي
 7. اندازه گيري آنتي بادي ضد اسپرم در سرم افراد وازكتومي شده در استان مركزي
  قاسم مسيبي، محسن خاكي، كامران مشفقي
 8. بررسي ده ساله بيماري هوچكين در بيمارستان كودكان مفيد
  مژگان هاشميه، محمدتقي ارزانيان