مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 7، شماره 21

 1. بررسي اپيدميولوژيك شكاف لب (Cleft lip) در ايران
  مرتضي اردوبازاري، فريبرز صبح بيداري
 2. معرفي دو بيمار با دندان هاي اضافي (Super numerary) بسيار نادر
  محمدصادق آخوندي
 3. تعيين سن اسكلتي بوسيله راديوگرافي مچ دست و دست
  طاهره حسين زاده نيك
 4. بررسي ايمونوگلوبولين هاي سرمي IgG ،IgA ،IgM و بررسي كمپلمان (C3,C4) در بيماري آفت
  نسرين عراقي زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *