مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 12، شماره 35

 1. بررسي توزيع تنش در فك پايين با تغيير ناحيه جوش (Bitting) در پروتز كامل به روش اجزاي محدود
  جعفر رستميان، اسماعيل شريفي، محمد رضايي پژند، سيدرضا سرافرازي
 2. بررسي اثر سالكوسريل به صورت Single dose بر كاهش درد پس از جراحي پريودنتال
  اميررضا ركن، جواد باقري
 3. تاثير استفاده از باند مينايي به همراه فيشور سيلنت در ميزان پيشگيري از پوسيدگي
  زهرا جابري انصاري، سيدمهدي هاشمي
 4. روش هاي تشخيصي در بيماري هاي دهان
  علي مداحي، نرگس پناهنده
 5. بررسي سفالومتريك در نوجوانان شيرازي داراي اكلوژن نرمال
  زهره هدايتي، همايون فامورزاده، مجيد فهرستي
 6. درمان پروتزي بيمار همي ماگزيلكتومي
  عباس منزوي، منصور ريسمانچيان
 7. بررسي اپيدميولوژي ضايعات زبان در دانشجويان 28-18 ساله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1378
  جميله بيگم طاهري، زيبا ملكي
 8. بررسي شيوع روابط اكلوژني مختلف در دانش آموزان 11 تا 13 ساله شهرستان مهران در سال 1376
  محمدصادق آخوندي