مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران « دوره 14، شماره 29

 1. Isolated laryngeal tremor
  Golrokhian R
 2. طرح غربالگري پرفوراسيون پرده تيمپان در كودكستان هاي مشهد در پاييز 1378
  احمد ميمنه جهرمي، محمد مازني
 3. بررسي و مقايسه توزيع فراواني نتايج كشت هاي سطح و عمق لوزه در بيماران تونسيلكتومي شده در بيمارستان هاي الزهرا و كاشاني اصفهان طي سال 79-1378
  مهدي سنبلستان، فاروق قيصر، بهروز براتي
 4. درمان تنگي هاي اكتسابي ساب گلوت و تراشه با استفاده از غضروف دنده و مقايسه با ساير روش ها در سال هاي 80-1368
  محمد نعيمي، مسعود نقيب زاده، حيدر مشلب
 5. بررسي باكتريولوژيك ترشحات گوش مياني در اتيت مدياي ترشحي
  سيدمجتبي ابطحي، سيدمصطفي هاشمي
 6. مقايسه يافته‌ هاي باليني و اوديومتري با يافته ‌هاي جراحي در اتيت مدياي با افيوژن (OME) در 70 بيمار بخش گوش و گلو و بيني بيمارستان امام رضا (ع)
  مرتضي نورالهيان، سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي
 7. ‌آمپيم ساب دورال بين دو نيمكره مغز: گزارش سه مورد
  محمد فرجي، محمود ميرمعزي
 8. گزارش دو مورد رابدوميوساركوم ‌آمبريونال گوش مياني و استخوان گيجگاه
  نعمت ‌الله مختاري، حيدر مشلب
 9. گزارش يك مورد موكوسل سپتوم بيني
  علي صفوي نائيني
 10. استئوماي سينوس اتموئيد با گسترش وسيع به اربيت
  سيدعلي صفوي نائيني، سيدامان ‌الله صفوي نائيني، مريم شرفي
 11. درمان باليني سرگيجه خوش خيم وضعيتي
  غلامرضا بهادرخان، حميد اعتماد رضايي