مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران « دوره 8، شماره 18

 1. بيوپسي گره هاي لنفاوي گردن: بررسي ده ساله 2746 بيمار (74-1365) در بيمارستان هاي آموزشي دانشكده پزشكي مشهد
  محمدتقي رجبي مشهدي
 2. تومورهاي عصبي در سروگردن و گزارش 7 مورد با تظاهرات غير معمول
  هوشنگ زادان فرخ، شهريار نظري
 3. آيا تخليه ترشحات گوش مياني قبل از قرار دادن لوله تهويه الزامي است؟
  امان قوجقي، كاوه كيواني
 4. هيپوفيزكتومي ترانس اسفنوئيدال: بررسي موارد عمل شده
  محمد فرجي، سيد محمدباقر رضيئي
 5. بررسي آبسه هاي مغزي كودكان در طي 10 سال در بيمارستان قائم (عج)
  فرح اشرف زاده
 6. ميوسفرولوسيس: مروري بر مقالات
  مسعود كاوياني، نيكا نيك نژاد
 7. گزارش يك مورد نادر آنژيوليوميوما در ناحيه ساب گلوتيك حنجره
  كرامت مظفري نيا
 8. گزارش يك مورد لنفوم بدخيم غير هوچكيني با تظاهر توده اربيت
  محمدرضا صداقت، حميد خاكشور، محمدرضا شهرياري
 9. تيروئيديت حاصل از راديوتراپي
  ربابه ابوترابي، رضا رجبيان
 10. جسم خارجي زنده در راه هوايي فوقاني ‹‹ميازيس››
  پرويز ارتفاعي، علي گلشيري، صفرعلي اميري
 11. گزارش يك مورد نادر كندروساركوم ديفرانسيه در سينوس هاي پارانازال يك كودك 7 ساله و بررسي مقالات
  محمدرضا شريفيان، عليرضا خويي، محبوبه آدمي دهكردي