مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران « دوره 8، شماره 17

 1. ميكروارگانيزم هاي اسپكولوم هاي آلوده و عقيده پزشكان در اين زمينه
  عبدالوهاب البرزي، مسعود كاوياني، مهدي معصومي، سيدبصير هاشمي
 2. بررسي اختلالات بينايي در مننژيوم هاي ناحيه زين تركي در 20 بيمار
  محمد فرجي، فرهاد مطلق
 3. عوارض حاصله در 500 مورد رينوپلاستي
  مسعود سيدي
 4. آبسه هاي مغزي از منشا گوش (اتوژن): بررسي 22 مورد
  سيروس خادم معارف
 5. بررسي آماري شكاف لب و شكاف كام: گزارش موارد 10 ساله از بيمارستان امام رضا و قائم (عج)
  بهروز ابراهيمي، محبوبه آدمي دهكردي
 6. بررسي ميزان شيوع كم شنوايي و عوامل وابسته به آن در نزد كودكان دبستاني مشهد (7 تا 12 سال)
  مهدي پورصادق، محمدباقر عليزاده، متين هوشمند
 7. گزارش يك مورد همانژيوم متعدد استخوان فك
  محمد نعيمي، محمدرضا گلرخيان
 8. آمپيم متعدد زير سخت شامه اي بدنبال سينوزيت فرونتال حاد: گزارش مورد
  پرويز ارتفاعي
 9. سندروم ملكرسون روزنتال و گزارش 6 مورد آن
  مسعود نقيب زاده، حميدرضا ظهوريان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *