مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران « دوره 6، شماره 14

 1. بازنگري تست هاي ريوي و ارزش تشخيصي آنها در ابتلائات راه هاي تنفسي فوقاني
  نعمت الله مختاري اميرمجدي، پرويز واحدي
 2. سردرد در بيماري هاي بيني و سينوس ها و نقش آندوسكوپي FESS در تشخيص
  محمود اويسي
 3. آنكيلوز مفصل تمپورومانديبولار
  بهروز ابراهيمي، ابوالقاسم رحيمي، احمد ميمنه جهرمي
 4. تومور ژانت سل در سروگردن و گزارش موارد
  جعفر حسن زاده
 5. گزارش يك مورد نادر گرانولوم خط مياني صورت
  حسينعلي شريفيان، قيصري، شوشي
 6. روش محافظت از حفرات باز و بسته بعد از ماستوئيدكتومي
  سيروس خادم معارف
 7. معرفي 4 مورد تومور اپيدرموئيد با علائم نورآلژي تري ژمو
  محمد فرجي
 8. گزارش يك مورد كيست هيداتيك گردن
  مسعود مقدم
 9. پاتوژنز ميگرن
  رضا حائريان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *