مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران « دوره 4، شماره 10

 1. بررسي 39 مورد كانسر حفره دهاني و اروفارنكس در بيمارستان لقمان حكيم تهران
  حسينعلي شريفيان، علي فتاحي
 2. سوختگي دهان، گلو، مري و حنجره: بررسي گذشته نگر بيماران بخش گوش، گلو و بيني بيمارستان قائم در 12 سال گذشته
  مسعود نقيب زاده
 3. بررسي و ارزيابي درمان 52 بيمار با روش جراحي آندوسكوپي بيني و سينوس ها
  محمود اويسي
 4. تومورهاي بدخيم سينوس هاي پارانازال و حفرات بيني
  محمدحسين صالحي
 5. مطالعه روش هاي تعيين سن در پزشكي توسط معيارهاي دنداني و استخواني
  عباسعلي صحافيان، عادله ستاره، اميد ضرابي
 6. هدف نهايي درمان در نوروماي آكوستيك: حفظ شنوايي (ملزومات و امكانات)
  حميد اعتماد رضائي
 7. ندول سرد تيروئيد: بررسي ده ساله آن در بخش گوش و گلو و بيني بيمارستان قائم
  جعفر حسن زاده
 8. گزارش دو مورد كيست هيداتيك غدد بزاقي تحت فكي و بررسي ضايعات كيستيك سروگردن و غدد بزاقي
  سيد محمدباقر رضيئي، رامين زجاجي
 9. كيست اپيدرموئيد در طناب صوتي
  محمدمهدي قاسمي، حسين صالح
 10. پاسخ تشخيص شما چيست مندرج در شماره نهم مجله گوش و حلق و بيني و حنجره ايران
  سيد محمدباقر رضيئي