مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 13، شماره 24

 1. مطالعه هيستوپاتولوژيك اثرات كاربرد سيستميك ايبوپروفن در آماس پري آپيكال بعد از درمان ريشه در گربه
  جميله قدوسي، مينا زارعي، مهدي منصف
 2. بررسي تغييرات فكي-صورتي در بيماران مبتلا به تالاسمي مراجعه كننده به بيمارستان حضرت علي اصغر (ع)
  فرزانه آقاحسيني، محمد شنبدي
 3. بررسي اثر طرح تراش بر توزيع تنش وارد بر روكش سانترال بالا به روش المان محدود
  محمد اماميه، مانا جمالي به
 4. مقايسه توزيع تنش در دندان هاي روت كانال شده با نسوج باقيمانده تاجي مختلف
  فريده گرامي پناه، محمد حق پناهي
 5. بررسي كلينيكي ترميم استخوان و نسوج نرم در كاربرد استئوژن در ضايعات داخل استخواني پريودنتال
  فريده حقيقتي، سكينه طاقي، خديجه بامنيري
 6. بررسي شيوع نواقص مينايي دندان ها در دانش آموزان 12-7 ساله شهر اصفهان
  ژاله محموديان، علي كوثري، شيوا مرتضوي
 7. مطالعه تغييرات گليكوزآمينوگليكان هاي ماتريكس خارج سلولي در روند تكامل پالپ دندان در موش
  طيبه كرماني، عبدالرضا وارسته، محمدرضا نيك روش، مهدي مرادي
 8. گزارش مورد: جايگزيني دندان ثناياي مياني بعد از يك دوره خارج آلوئولي طولاني
  بهمن سراج، نينت هاكوپيان
 9. ارزيابي خطر بروز پوسيدگي و نقش آن در پيشگيري
  سيدجلال پورهاشمي