مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 6، شماره 13

 1. اثر آلكيل بنزن سولفونات بر فعاليت آنزيم آدنوزين منوفسفات دآميناز مغز موش آزمايشگاهي
  دردي قوجق، سيدعلي محمد قاضي ميرسعيد، محمد آهنجان
 2. مقايسه دو روش آماده سازي قبل از عمل در بروز ضعف عضلات تنفسي پس از عمل تايمكتومي در بيماران مياستني گراويس
  علي اكبر آروين
 3. مقايسه تيتر آنتي بادي ضد كلاژن نوع II در سرم هاي واجد و فاقد فاكتور روماتوييد
  فروزان كريمي، نغمه فيروزمنش
 4. مقايسه تاثير دو رژيم تجويز آهن خوراكي در هموگلوبين و هماتوكريت زنان باردار
  طراوت فاخري، شيرين ايران فر، فرشته ژوليده، فاطمه رضواني مدني، منصور رضايي
 5. فراواني گرانولوم كبدي در بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت، كرمانشاه، 77-1374
  عليرضا جانبخش، علي اكبر آروين
 6. آلودگي انگلي در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه كلينيك ويژه دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 78-1374
  مهدي وجداني، اكبر برزگر شنگل، آرزو شمسيان
 7. فراواني مننژيت در كودكان مبتلا به تب و تشنج در بيمارستان شهيد فهميده كرمانشاه، 79-1377
  ميترا همتي
 8. گزارش يك مورد لوسمي ميلوژن مزمن با بقاي بيش از 10 سال بدون دريافت درمان
  علي شهرياري احمدي، حميدرضا امامي