مقالات بر حسب مجله

 • بررسي عوارض قلبي عروقي و مغزي در افراد با فشار خون بالاي نرمال در شهر كرمانشاه، 81-1378
  عليرضا راي، محمدرضا سعيدي، منصور رضايي
 • ارتباط فعاليت فيزيكي و تماشاي تلويزيون در اوقات فراغت با عوامل خطرساز قلبي در زنان شاغل و خانه دار
  مرضيه سعيدي
 • مقايسه ميزان افسردگي پس از زايمان طبيعي و سزارين اورژانسي در خانم هاي نخست باردار مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن شهرستان گناباد، 1382
  فاطمه هاديزاده طلاساز، نرجس بحري، جهانشير توكلي زاده
 • بررسي عوامل مرتبط با شاخص دور كمر زنان شهر اصفهان، 1382
  مهناز نوروزي، زمزم پاك نهاد، محبوبه تائبي
 • اپيدميولوژي آنانسفالي در شهر كرمانشاه، 80-1375
  طراوت فاخري، شيرين ايران فر، حميدرضا سعيدي بروجني، محبوبه ديني، فخري تقوي
 • بررسي آلودگي صوتي در صنايع ريسندگي و بافندگي كرمانشاه، 1379
  منوچهر اميدواري، جواد نعمتيان، زهرا رفيقي، ناديا چابكسوار
 • بررسي فراواني قارچ ها و اكتينوميست هاي هوازي در خاك مناطق مختلف شهر ساري و حومه، 1381
  طاهره شكوهي، حيدر بخشي، محمدتقي هدايتي
 • گزارش يك مورد رشد قارچ آلترناريا آلترناتا در روي لنز تماسي نرم يك بيمار
  فريبا شيخي، محمدرضا انصاري، جليل اميديان، فريد دانشگر، ابراهيم قادري