مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ديابت و ليپيد ايران « دوره 4، شماره

 1. طب و اخلاق پزشكي نوين
  باقر لاريجاني، فرزانه زاهدي
 2. تاريخچه و گستره فعاليت هاي اخلاق پزشكي در ايران
  باقر لاريجاني، فرزانه زاهدي، حسين ملك افضلي
 3. تاثير فلسفه اخلاق در تصميم گيري هاي اخلاقي در طب
  باقر لاريجاني، فرزانه زاهدي
 4. روش هاي نوين آموزش اخلاق پزشكي
  باقر لاريجاني، الهه متوسلي
 5. اخلاق در كارآزمايي باليني
  فريبا اصغري، اكبر فتوحي
 6. ملاحظات اخلاقي در همكاري هاي بين المللي در زمينه تحقيقات پزشكي
  عليرضا باقري
 7. اخلاق در پژوهش هاي ژنتيك
  باقر لاريجاني، فرزانه زاهدي، فريبا اصغري
 8. اخلاق در پژوهش هاي پيوند عضو و بافت
  باقر لاريجاني، فرزانه زاهدي، فاطمه شيدفر
 9. مسائل اخلاقي در همانند سازي و پژوهش هاي سلول هاي بنيادي
  باقر لاريجاني، فرزانه زاهدي
 10. ملاحظات اخلاقي در آموزش باليني پزشكي
  باقر لاريجاني، سوده غفوري فرد، فرزانه زاهدي