مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج « دوره 8، شماره 31

 1. تعيين اولويت هاي پژوهشي حوزه سلامت از طريق نيازسنجي در استان كهگيلويه و بويراحمد
  بهروز يزدانپناه، فريدون پوردانش، ميترا صفري، مهرداد رضايي، رحيم استوار، اسفنديار افشون، فريد مراديان، يعقوب غفاري، ناصر رضايي، حسين ماري اورياد، نازآفرين حسيني، حميدرضا غفاريان شيرازي، قادر زاده باقري، صدراله محرابي، رضا چمن، محسن سالاري، عبدمحمد موسوي، عليرضا رايگان شيرازي، عزيزاله پورمحمودي، فرحناز رئيس كريميان، معصومه افرا، داريوش دبيقي، عمران حسيني، خيراله خشنود، مهران يوسفي، عليرضا موسوي امجد، منوچهر حبيبي، علي آرام
 2. بررسي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج از ديدگاه كاركنان و مديران دانشگاه
  رحيم استوار، عبدمحمد موسوي، حميدرضا غفاريان شيرازي، محمدعلي عباسي مقدم
 3. وضعيت دموگرافيك بيماري مالاريا در استان كهگيلويه و بويراحمد طي سال هاي 1375 تا 1382
  عبدالعلي مشفع، شكوه السادات ابوالقاسم حسيني، زهره كريمي
 4. بررسي دانش و عملكرد كاركنان پرستاري بيمارستان هاي شهر ياسوج در مورد كنترل عفونت هاي بيمارستاني
  فرحناز رئيس كريميان، اكبر رستمي نژاد
 5. بررسي تاثير فعاليت هاي رابطين بهداشتي زن در ارتقاي خدمات بهداشتي درماني در جمعيت هاي تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهري ياسوج
  عبدمحمد موسوي، رحيم استوار
 6. امنيت تغذيه اي در الگوي دريافت مواد مغذي روزانه خانوارهاي شهرستان بويراحمد، 81-1380
  اسفنديار افشون، جان محمد ملك زاده، عزيزالله پورمحمودي
 7. بررسي آگاهي و نگرش مردان متاهل درباره وازكتومي در شهر دهدشت، سال 1382
  ابراهيم نعيمي، رضا چمن، عزيزالله پورمحمودي، حميدرضا غفاريان شيرازي
 8. مقايسه دانش و نگرش مادران داراي فرزند معلول ذهني و بدون فرزند معلول ذهني در زمينه معلوليت ذهني در شهر گچساران در سال 1382
  آسيه مباركي، قادر زاده باقري
 9. آگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران در مراقبت از بيمار رو به مرگ در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، 1381
  اردشير افراسيابي فر، سيما محمدحسيني، ابراهيم مومني، علي كرم علمداري