مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج « دوره 7، شماره 25

 1. استفاده از محيط كشت RPMI 1640 جهت كشت Giardia lamblia
  عبدالعلي مشفع، محمد موحدي پور، سعادت پرهيزگار
 2. نگرش زنان روستايي استان كهگيلويه و بويراحمد در مورد ماما روستا، 1380
  سكينه گرمزنژاد، ميترا صفري
 3. بررسي تنيدگي شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شرق استان مازندران در سال 1378
  محبوبه يعقوبيان، سعادت پرهيزگار
 4. وضعيت كيست هيداتيد دام هاي قوچان
  عليرضا ظهور، احسان موسي فرخاني
 5. بررسي رابطه اختلالات سلوكي با مشخصات فردي و خانوادگي كودكان دبستاني شهر ساري
  زهره ترقي، محترم احمدي
 6. بررسي عوامل موثر بر سن منارك دختران
  محمد فرارويي، پريسا سادات قريشي سروستاني
 7. بررسي نگرش بهورزان و پزشكان شاغل در سطح اول ارائه خدمات بهداشتي درماني شهرستان بويراحمد نسبت به سيستم ارجاع، سال 1379
  رحيم استوار، جان محمد ملك زاده، اسفنديار افشون، ناصر فرهادي
 8. بررسي صدمات بدني شديد و مرگ ناشي از حوادث مرتبط با محيط كار در شهر اراك، اول سال 1375 تا پايان تير 1378
  صادق صمدي، بدري سادات جنيد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *