مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري « دوره 6، شماره 14

 1. تازه هاي ايمني شناسي سل
  علي اكبر ولايتي
 2. بررسي پادتن هاي ضد سيتوپلاسم نوتروفيلي (ANCA) در بيماران مسلول
  فروزان محمدي، پيمان صنايعي، محمد بني فضل، شاهپور شاه قاسم پور، حسين خاكپور، مژگان يزدان پناه، حميدرضا محمدي، محمدرضا مسجدي، علي اكبر ولايتي
 3. بررسي 3 ساله موارد مبتلا به انسفاليت ناشي از ويروس هرپس سيمپلكس در بيمارستان هاي تهران، سال هاي 79-1376
  احد سرپرست، مينو محرز، سيدرضا سيدي رشتي، مهرناز رسولي نژاد، ژيلا سميعي
 4. ارزيابي و مقايسه روش هاي ايمنوبلاتينگ و الايزا با استفاده از آنتي ژن B تخليص شده در تشخيص ايمونولوژيك هيداتيدوز
  علي هانيلو، جعفر مسعود، محمد پزشكي
 5. بررسي شيوع عفونت HIV در مسلولين تشخيص داده شده طي سال 1378
  فيض الله منصوري، حسين حاتمي، بابك صياد
 6. بررسي ميزان آلودگي مرغ و تخم مرغ هاي محلي و كارخانه اي به باكتري سالمونلا در شيراز
  برات عبودي، آرش مزبود، محسن مسعودي، بهمن پورعباس تحويلداري، عبدالوهاب البرزي، عبدالله كريمي
 7. اكتينومايكوزيس قفسه سينه و گزارش يك مورد نادر آن
  مهرداد عرب، عزيزاله عباسي، داود منصوري، محمد بهگام شادمهر، محمدرضا امجدي
 8. ميزان بروز عفونت هاي بيمارستاني در بخش هاي داخلي اعصاب، نوزادان، ICU و NICU در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، اول ارديبهشت تا سي و يكم تير ماه 1378
  مهشيد طالبي طاهر، مينا آصف زاده، مهشيد سررشته داري
 9. شناسايي و تشخيص مايكوباكتريوم هاي آتيپيك (NTM) در بيماران مراجعه كننده به انستيتو پاستور ايران، 1378
  محمدرضا بابايي مقدم، آميتيس رمضاني، محمد بني فضل، عليرضا هاديزاده تثبيتي، علي كريمي
 10. بررسي ميزان آلودگي جوندگان انباري به توكسوپلاسما گونديي در شهر لاهيجان
  منصوره پاك نژادي، مهدي اسمار، عارف اميرخاني
 11. بررسي بيماران عقرب گزيده (از نظر محل سكونت، جنس و سن) و نحوه درمان آنها در بيمارستان ابوذر اهواز طي سال هاي 78-1373
  ميرزامحمود ميردهقان، محمداسماعيل مطلق
 12. ريزش موي تمام بدن (Alopecia Areata Universalis) به دنبال درمان با مقادير بالاي مبندازول و آلبندازول براي كيست هيداتيد
  محمد كشوفي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *