مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار « دوره 1، شماره 2

 1. بررسي وفور آلودگي به انگل هاي روده اي در شهرستان شاهرود
  محمدجواد نمازي
 2. مردان در پرستاري: ميزان آگاهي و نظرات دانش آموزان پسر سال آخر دبيرستان هاي شهرستان سبزوار درباره حرفه پرستاري
  مهدي گل افروز
 3. تعيين كارآيي فرآيندهاي فيزيكوشيميايي در تصفيه پس آب كارخانجات پنبه سفيدكني پارچين
  احمد اله آبادي
 4. مشكلات خواب در كودكان نوپا
  حميدرضا بهنام وشاني
 5. بررسي صحت فشارسنج هاي جيوه اي و فنري
  لادن نجار
 6. بررسي رفتار باروري زنان متاهل 49-15 ساله شهرستان سبزوار
  محمد واحديان، حميدرضا بهنام وشاني
 7. ويروس هرپس 7: ويروس جديدي از خانواده ويروس هاي هرپس
  سعيد روزرخ، شهرزاد معالج
 8. افلاتوكسين
  محمدرضا بهروزيخواه
 9. ضرورت ادبيات كودكان و نوجوانان در حوزه بهداشتي-درماني
  ذوالفقار رهنماي خرمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *