مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 8، شماره 35

 1. بررسي تاثير آموزش به روش بحث گروهي بر ميزان مصرف سيگار دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهر رفسنجان
  محمد اسدپور، فضل الله غفراني پور، سهراب حاجي زاده
 2. بررسي شيوع و علل انواع زايمان و تاثير عوامل دموگرافيك بر آنان
  شفيقه پيري، آزيتا كياني آسيا بر
 3. آثار دوزهاي مختلف سم عقرب ادنتوبوتوس بر تغييرات فاكتورهاي بيوشيميايي سرم خون در سگ
  سردار جعفري شوريجه، وحيدرضا خامسي پور
 4. بررسي حساسيت پرتويي لنفوسيت هاي بيماران مبتلا به سرطان پستان در برابر اشعه گاما در فاز GO با استفاده از روش سنجش ميكرونوكلئي
  سيدابوالقاسم حائري، حسين مزداراني، رامش عمراني پور
 5. بررسي شيوع پنوموكونيوزيس و ميزان رعايت اصول ايمني در برابر اين بيماري در كارگران معادن ذغال سنگ استان كرمان در سال 1377
  صديقه خدابنده شهركي، سكينه محمدعليزاده، محمد جزي
 6. بررسي فراواني پديكولوز سر در مهاجران افغاني ساكن در اردوگاه بردسير كرمان در سال 1377
  زهرا رهنما، محبوبه كاميابي
 7. نقش اكتاكلسيم فسفات (OCP) در ترميم نقايص استخوان پاريتال در حيوان آزمايشگاهي موش صحرائي
  فريدون سرگلزايي، عليقلي سبحاني، فريده اعتصام، محمد اكبري، بهروز نيك نفس، كبري مهران نيا
 8. بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به بيماري ايسكمي قلب (IHD) بستري در بيمارستان هاي دانشگاهي شهر تهران از ريسك فاكتورهاي اصلي بيماري در سال 1378
  سعيد صادقيان
 9. بررسي عوامل خطر بيماري هاي قلبي شهر تهران با استفاده از مدل بخت هاي متناسب (Proportional odds model)
  محمودرضا گوهري، سقراط فقيه زاده، يداله محرابي، نسرين عاقلي
 10. نقش پروتئين لايه خارجي بردتلا پرتوسيس در تحريك فعاليت نوتروفيل هاي موش
  اشرف محبتي مبارز، احمد زواران حسيني، بهمن تبرائي، قربان بهزاديان نژاد، سيدرضا حسيني دوست، محمد وجگاني
 11. تحليل هزينه اثربخشي روش هاي پيشگيري از بارداري در شهر شيراز، 1378
  نوذر نخعي امرودي، عليرضا ميراحمدي زاده، حسن ابوالقاسم گرجي، عبدالرسول همتي
 12. بررسي ميزان تاثير برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماري هپاتيت (ب) در آرايشگرهاي مرد شهر اردبيل
  شمس الدين نيكنامي، يوسف حميدزاده اربابي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *