مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 8، شماره 29

 1. بررسي ميزان كفايت تحريكات الكتريكي زيرجلدي (TENS) و استرس متناوب آب سرد (ICWS) در مقابله با وابستگي به مورفين در موش صحرايي و مقايسه اين دو روش
  حسين جعفري، محمدرضا واعظ مهدوي، رضا قره باغي
 2. ايجاد آزمايش ايمونوفلوئورسانس غير مستقيم براي تشخيص آزمايشگاهي سريع اسهال آدنوويروسي
  حوريه صادري، محمدحسن روستايي، مجيد صادقي زاده
 3. محاسبه صدك هاي طبيعي فشار خون در دانش آموزان 11-7 ساله شهر تهران در سال 1376
  شيوا رفعتي
 4. بررسي عوال موثر بر بارداري ناخواسته در مراجعه كنندگان به بيمارستان هاي دانشگاهي شهر تهران از طريق الگوي لجستيكي
  شايسته جهانفر، سيدمهدي سادات هاشمي، فهيمه رمضاني تهراني
 5. بررسي و مقايسه اثر باكتريسيدال چند محول ضد عفوني كننده جلدي در شرايط In vitro
  محمدرضا محزونيه
 6. بررسي وضعيت بهداشت محيط سرويس هاي بهداشتي در مدارس ابتدايي منتخب شهر تهران
  زهرا جوهري، سقراط فقيه زاده، نادر فلاح
 7. مقايسه ارزش فشار خون متوسط شرياني (MAP) با نسبت كلسيم به كراتينين ادرار در پيش بيني زودرس وقوع پره اكلامپسي
  شيرين قاضي زاده، محبوب لسان پزشكي، رويا پيرزاه
 8. بررسي شيوع ويار (Pica) در بين مراجعان به درمانگاه هاي مراقبت هاي دوران بارداري بيمارستان هاي دانشگاهي شهر تهران
  كبري خاجوي شجاعي
 9. بررسي عوامل موثر بر تداوم استفاده از DMPA به عنوان روش پيشگيري از بارداري در روستاهاي شاهرود
  افسانه كرامت
 10. بررسي وضعيت تغذيه اي دانش آموزان دبستاني 11-6 ساله شهر بابل براساس معيارهاي تن سنجي در سال 1377
  كريم الله حاجيان
 11. بررسي ميزان آگاهي، نگرش و رفتارهاي بهداشتي مادران در رابطه با پيشگيري از بيماري هاي انگلي روده اي كودكانشان در كوي سيزده آبان شهرري (شهر سالم)
  عليرضا نائيني، اشرف پيراسته، نادر فلاح
 12. بررسي اپيدميولوژي بيماري هاي كودكان زير يك سال شهر تهران
  غلامرضا بابايي، سقراط فقيه زاده، پروين عزيزي