مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 15، شماره 46

 1. مقايسه عملكرد حرفه اي پزشكان عمومي شهر اصفهان در برخورد با بيماران بيمه شده و غير بيمه
  حميدرضا جمشيدي، بهزاد ذوالفقاري، پيمان اديبي، اميد آقا داوودي
 2. تعيين ميزان طبيعي گازهاي خون شرياني، pH، افزايش بازي و درصد اشباع هموگلوبين در افراد سالم شهر اصفهان
  حسنعلي سلطاني
 3. ضرورت انجام آزمون هاي VDRL و HBsAg در مزدوجين، شهرستان اروميه
  محمدرضا شريعت زاده، علي صادقي
 4. گزارش يك مورد از توده دردناك اسكروتوم در يك پسر نه ساله
  محمد يزداني، مجيد روفيگر حقيقت
 5. گزارش يك مورد تنگي شريان كليوي همراه با آنژيوپلاستي موفقيت آميز آن
  مسعود پورمقدس، علي اكبر توسلي
 6. فراواني سوفل قلبي بيگناه در يكصد هزار دانش آموز
  عبدالرسول نيكيار
 7. ارزيابي اثرات سيستم دوپامينرژيك بر روي زمان خواب (Sleeping time) و مقايسه آن با سيستم گاباارژيك در رات
  حجت الله علايي، محسن عليپور
 8. تنگي خوش خيم تراشه و درمان آن: گزارش شش مورد
  سيدعباس طباطبايي، سيدمظفر هاشمي
 9. بررسي مقايسه اي اثر شستشوي زخم عمل جراحي سزارين با نرمال سالين و آمپي سيلين در ميزان بروز عفونت زخم
  شهناز آرام، مينو موحدي
 10. اسهال ناشي از انتروتوكسين كلستريديوم پرفرنجنس
  محمدحسين سالاري
 11. بررسي توزيع فراواني شكايات اصلي مبتلايان به افسردگي اساسي
  غلامحسين احمدزاده، عباس مسعودزاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *