مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 1، شماره 2

 1. داروهاي آنتاگونيست كلسيم
  محمد فرهاد، شاهين كبيري
 2. تغييرات استخوان هاي جمجمه در كم خوني هاي فقرآهن مزمن
  مرتضي باجغلي
 3. پيشرفت هاي نوين در زمينه شناسايي مكمل و بيماري هاي وابسته به آن
  سيدحسين امامي، شمس الملوك منجميان، علي رضازاده تهراني
 4. شرحي در تب رماتيسمي و عوارض قلبي آن
  بيژن ابراهيمي
 5. روش هاي نمونه برداري و تهيه اسمير در سيتولوژي تشخيصي
  منصور مهزاد
 6. فارماكولوژي داروهاي ضد فشارخون (1)
  طالب آزرم
 7. آينده طب در ايران چگونه بايد باشد؟
  اسماعيل اكبري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *