مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي مشهد « دوره 30، شماره 19-20

 1. بررسي آماري و ايمونولوژيك رينيت هاي آلرژيك در مشهد
  رضا فريد حسيني، جعفر حسن زاده، سارا قدس نهري
 2. تحقيقي پيرامون علل باكتريائي مننژيت ها به مدت 30 ماه در مشهد
  محمد ناظم، محبوبه نادري نسب
 3. معرفي يك فاميل مبتلا به استئوژنز امپرفكتا
  رضا رجبيان، بهروز اقدم، محمدجواد مجاهدي
 4. گزارش 13 مورد فتق ديافراگماتيك در كودكان
  جعفرزاده، قائمي
 5. كيست مجراي تيروگلوس و بررسي موارد عمل شده در بخش گوش و گلو و بيني دانشكده پزشكي امام رضا (ع)
  روح اله ريحاني
 6. مروري كوتاه بر تاريخچه هيپرترميا بعنوان يك عامل آنتي نئوپلاستيك و عوامل موثر بر آن در درمان تومورهاي بدخيم
  محمد حسن زاده نظرآبادي
 7. تشخيص فاسيوليازيس كبدي با استفاده از روش ERCP
  داود شريفي، مسعود مهاجري، حميد رياحي
 8. والول مجراي قدامي و گزارش يك مورد آن
  صمد قربانيان، محمدعلي محمدزاده رضائي
 9. تب در اطفال
  محمدهادي اميريان
 10. پرفوراسيون هاي غير تروماتيك ضربه اي روده انتهايي (ايلئوم ترمينال)
  منصور حسين زاده، اصغر كرد جزي
 11. گزارش يك مورد تومور حجيم تخمدان (سروسيست آدنوكارسينوم)
  احمد فرزاد، تقي غياثي، فاطمه وحيد رودسري
 12. فيبرونكتين (FN: Fibronectin): مشخصات كلي بيولوژي، فيزيولوژي و اهميت فوق العاده آن در روندهاي مختلف بيولوژيك و پاتولوژيك
  ناهيد امينيان، احمد علوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *