مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 1، شماره 2

 1. تاثير گرماي محيط كار در ضربان قلب و دماي پوست
  منوچهر اميدواري، فريده گلبابائي، اكبر برزگر
 2. بررسي وضعيت رشد كودكان دبستاني شهر كرمانشاه
  يحيي پاسدار خشكناب، سيدعلي كشاورز، منصور رضايي
 3. رودخانه كشكان و منابع آلاينده آن
  مقداد پيرصاحب، عليرضا مصداقي نيا، سيمين ناصري، اميرحسين محوي
 4. بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي مادران كودكان هموفيلي با مشكلات تهديد كننده سلامت اين كودكان
  مهنوش تيماره، مه لقا علامي، محمود محمودي
 5. بررسي اپيدميولوژيك حامگي طولاني در كرمانشاه
  مهنوش دزفولي منش، ربابه شكرابي، ناهيد روغني زاده
 6. بررسي ميزان فرسودگي شغلي و ارتباط آن با روش هاي مقابله اي پرستاران شاغل در بخش هاي آموزشي درماني شهر تهران در سال 1371
  عماد فيليان، فرنگيس شاهپوريان، زهره ونكي، محمود محمودي
 7. بررسي ميزان شيوع ژيارديازيس در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ويژه دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
  ناصر نظري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *