مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 19، شماره 62

 1. برآورد ميانگين زمان انگاژمان سر جنين در خانم هاي شكم اول با حاملگي 37 هفته به بعد و رابطه آن با نوع زايمان
  عطاالله قهيري، آزيتا هنجني، علي فرزان
 2. بررسي ميزان اثربخشي لكوسيت ايمونوتراپي در بيماران مبتلا به سقط مكرر با علت اختلال ايمني
  محمدعلي رقايي، طناز محمودپور
 3. بررسي اثر هيدروكلروتيازيد خوراكي به همراه ACE-I و رژيم حاوي سديم زياد در كاهش پروتئين اوري
  منوچهر غروي، خديجه قنبريان
 4. مقايسه اثر سولفات منيزيوم به تنهايي و سولفات منيزيوم همراه با آنتي بيوتيك در درمان زايمان زودرس در بيمارستان هاي الزهرا و شهيد بهشتي اصفهان در سال 1378
  فاطمه مستاجران، مهرانگيز صديقين
 5. بررسي شيوع اپي لپسي در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اصفهان
  سيدعلي موسوي، محمد زارع، مسعود شهبازي، عليرضا كريميان
 6. گزارش درمان يك مورد شكستگي فراموش شده گردن فمور بدون بروز عارضه پس از 3 سال پيگيري
  سيد عليرضا ابراهيم زاده، مهرانگيز سليمانپور
 7. بررسي نتايج اعمال جراحي حفظ اندام (Limb salvage procedures) در تومورهاي مهاجم اندام ها در بيماران مراجعه كننده به مركز پزشكي الزهرا اصفهان از مهرماه سال 1377 تا اسفند ماه سال 1379
  ابوالحسن برجيان، مرتضي صائب
 8. مقايسه شاخص هاي سطحي گرانولوسيت ها، منوسيت ها و لنفوسيت هاي T و B در مصدومين شيميايي (داراي لنفوسيت هاي آتيپيك در خون محيطي) با افراد سالم
  فريبرز مكاريان، مينو اديب، محمدرضا عزيزي
 9. لنفوم اوليه روده باريك: بررسي 23 بيمار
  طالب آزرم، بيژن ابراهيمي، محمدرضا ثقفي
 10. گزارش يك مورد اسكلرادما در ارتباط با ميلوم مولتيپل
  زهرا بنكدار، زهرا موبدي
 11. رابطه طولاني بودن زمان QTc و نوروپاتي اعصاب اتونوميك قلب در بيماران ديابتيك
  علي پورمقدس، محمدرضا سميعي نسب، مسعود پورمقدس، منصور شعله ور، مسعود اميني
 12. اثر قرص ضد بارداري لين استرنول (ميني پيل) بر شير مادر
  علي اكبر طاهريان، افسانه تابنده، نصراله بشردوست
 13. بررسي نتايج ديررس عمل جراحي ترميم كواركتاسيون آئورت با روش Patch aortoplasty بين سال هاي 79-1368 در بيمارستان قلب شهيد چمران اصفهان
  غلامرضا بهدادمهر، منصور شبان آزاد، مسعود پورمقدس، محمداسماعيل نورمحمدي، ابوالقاسم ميردهقان
 14. گزارش 3 مورد رينوسينوزيت قارچي و درمان بطريقه آندوسكوپيك
  سيدمصطفي هاشمي