مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 11، شماره 39

 1. بررسي اثر تجويز خوراكي و درازمدت بخش هوايي علف چاي بر يادگيري و حافظه در موش صحرايي ديابتي با استفاده از آزمون اجتنابي غير فعال
  مهرداد روغني، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، فرشاد روغني دهكردي
 2. بررسي مقايسه اي درمان آكنه ولگاريس با استفاده از سولفات روي و تتراسيكلين خوراكي در بيماران مبتلا
  فرخ راد، ركسانا يغمائي، سيروس شهسواري
 3. بررسي اثر حفاظتي عصاره هيدروالكلي گياه غازياقي Falcaria vulgaris بر زخم معده ناشي از آسپرين در موش صحرايي
  مظفر خزاعي، مريم يادگاري، رستم قرباني
 4. بررسي تاثير درمان با Avonex بر برخي يافته هاي باليني بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
  بهروز احسن
 5. بررسي اثر سميت فيپرونيل بر روي سوش حساس و سوش هاي مقاوم به پرمترين سوسري آلماني
  حسن نصيريان، حسين لدني، بهروز داوري، منصوره شايقي، محمدرضا يعقوبي ارشادي، حسن وطن دوست
 6. بررسي ارتباط پارامترهاي اسپرم با موفقيت IUI در مركز نازايي فاطمه الزهرا بابل
  زهرا بصيرت، مسروره حسيني، مهرداد فارسي، علي بيژني
 7. تعيين ژنوتيپ سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس جدا شده از بيماران مسلول با استفاده از تكنيك اسپوليگوتايپينگ
  رشيد رمضانزاده، نورامير مظفري، پريسا فرنيا، فريده قاضي
 8. بررسي اثر فاكتور رشد اپيدرمال بر تكوين جنين هاي 16-8 سلولي موش و بيان ژن گيرنده اين فاكتور پس از انجماد شيشه اي
  نسيم قربانمهر، منصوره موحدين، سيدجواد مولي
 9. بررسي تاثير مصرف ماست در كاهش وزن و BMI بيماران مبتلا به چاقي و اضافه وزن
  محمدصالح هژير، سيدنجم الدين صنوبرطاهائي، ناصر رشادمنش، كيومرث رشيدي
 10. بررسي فرسودگي شغلي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران و ماماهاي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي سمنان
  نعمت ستوده اصل، اميرهوشنگ بختياري
 11. گزارش يك مورد اپيستاكسي و هموپتيزي بر اثر زالو گرفتگي
  نعمت اله ميرزايي