مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهشي حكيم « دوره 8، شماره 4

 1. ارتباط سطح سرمي آنزيم هاي ALT و AST با درجه تغييرات آماسي و فيبروز در كبد بيماران مبتلا به هپاتيت كبد چرب غير الكلي جهت تعيين اعتبار روش تجديد نظر شده Brunt براي نمره دهي به ضايعات كبدي NASH
  مسعود ستوده، سيدمحمد توانگر، فرزانه خادم ثامني، محمدحسين درخشان، شاهين مرآت، افسانه مهرنامي، رضا ملك زاده
 2. ارزشيابي و تحليل هزينه-اثربخشي برنامه تشخيص و پيشگيري از تالاسمي در استان سيستان و بلوچستان و استان فارس، 81-1377
  حسن ابوالقاسمي، پيمان عشقي، سعيد رحيمي نژاد، سعيد حاتمي
 3. بقاي پس از جراحي بيماران مبتلا به ادنوكارسينوما و متاستاز غدد لنفاوي: يك روش مبتني بر فرآيندهاي تصادفي
  حجت زراعتي، محمود محمودي، انوشيروان كاظم نژاد، كاظم محمد، پيمان حداد
 4. پايش تاثير درماني داروي كلروكين بر روي مالارياي فالسيپاروم بدون عارضه در استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و كرمان، سال هاي 82-1381
  احمد رئيسي، عباس شهبازي، منصور رنجبر، مهدي ناطق پور، پاسكال رينگوالد، ليلا فرجي
 5. بازنگري جايگاه حرفه اي داروسازان در نظام سلامت كشور و بررسي ديدگاه هاي پزشكان و داروسازان در قبال تاثير آن بر ارتباط حرفه اي دو رشته
  علي دباغ، مهدي قاسمي، بهزاد ذوالفقاري، حميدرضا جمشيدي
 6. بررسي سه دهه مقالات پژوهشي كشور در زمينه اعتياد
  آفرين رحيمي موقر، ونداد شريفي، محمدرضا محمدي، علي فرهوديان، الهه سهيمي ايزديان، رضا رادگودرزي، علي اكبر نجاتي صفا، نغمه منصوري
 7. رابطه بين راهبردهاي كنترل افكار رخنه كننده و شدت علايم وسواسي
  محمدعلي گودرزي، يعقوب اسماعيلي تركانبوري
 8. تاثير رفع فشار بسيار زودرس در ضايعه كامل نخاعي موش
  عاطفه يزدي، وفا رحيمي موقر، مهربد كريمي، مهدي محمدي