مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 6، شماره 10

 1. ارزيابي مقايسه اي دقت تشخيصي آناليزهاي سفالومتري رايج در تعيين رابطه جلويي-پشتي (قدامي-خلفي) فك ها
  محمد باصفا، آرزو جهان بين
 2. بررسي ارتباط حضور پاپيلوما ويروس انساني با تظاهر پروتئين P53 در سرطان سلول سنگفرشي مخاط دهان
  غلامرضا جهانشاهي، پروين محزوني، حميرا مرداني
 3. ناهنجاري هاي لنفوپروليفراتيو پس از پيوند در ناحيه سروگردن: مرور مقالات
  گيتا رضواني، علي دهقاني ناژواني، ميلاد معتمدي
 4. دوام و پايداري باند سيستم هاي ادهزيو
  فرشته شفيعي
 5. مقايسه اثر محلول هاي دكونكس (سولارسپت)، ميكروتن و سايدكس در ضد عفوني كردن وسايل دندانپزشكي
  فرحناز شرف الدين، احمدرضا صادقي، جمشيد كهن طب
 6. كاربرد توموگرافي مقطعي در تعيين موقعيت دندان مولر سوم نهفته نسبت به كانال آلوئلر فك پايين
  مهناز شيخي، ساناز جهادي
 7. مقايسه آزمايشگاهي مدار ريزنشت كرونالي كلتوزول، آمالگام، گلاس آينومر و Root MTA: Mineral trioxide aggregate ساخت ايران به عنوان اريفيس پلاگ در دندان هاي اندو شده
  لعيا صفي، فاطمه رمضانعلي
 8. بررسي مقايسه اي اثرات ضد ميكروبي دهانشويه هاي گياهي پرسيكا، ماتريكا و دهانشويه كلرهگزيدين در بيماران ارتودنسي
  پريسا صالحي، جمشيد كهن طب، شهلا مومني دانايي، روح اله واحدي
 9. بررسي پهناي مزيوديستالي دندان ها در بيماران دچار شكاف كام و يا لب و مقايسه آن با افراد سالم در شهر شيراز
  حميدرضا فتاحي
 10. مقايسه اثر هيپوكلريت سديم 5.25 درصد در گندزدايي قالب هاي آلژيناتي با دو روش شناورسازي و افشانه (اسپري)
  ميترا فرزين، فريده بحراني، جمشيد كهن طب، محسن خسرواني
 11. كانال دو شاخه فك پايين: گزارش مورد
  جنان قپانچي، شعله شهيدي
 12. بررسي آگاهي پدران و مادران از وضعيت سلامت دنداني و خطر اندوكارديت در كودكان مبتلا به بيماري هاي قلبي، بابل، 1383
  مريم قاسمپور، عبدالرحيم قاسمي، نرجس مرادخاني
 13. كندروساركوماي فك: گزارش يك مورد با پيگيري بلند مدت
  سيروس محمدي نژاد، مهدي ضيايي
 14. مقايسه زمان پاكسازي كانال و ميزان موفقيت درمان پالپكتومي در دندان هاي مولر شيري نكروز كودكان با استفاده از فايل هاي دستي و چرخشي
  مهران مرتضوي، احمد عباسي، عفت خدادادي
 15. بررسي آزمايشگاهي امكان ادامه حيات و رشد باكتري اينتروكوكوس فيكاليس (Enterococcus faecalis) به دنبال پركردن كانال هاي عفوني دندان با و يا بدون استفاده از هيدروكسيد كلسيم
  فريبرز معظمي، مجيد جعفري، برات عبودي
 16. تغييرات استخواني-دنداني و بافت نرم صورت متعاقب درمان هاي ارتودنسي با يا بدون كشيدن دندان در افراد با ناهنجاري كلاس دو دسته يك
  شهلا مومني دانايي، پريسا صالحي، اسماعيل زارع، مهرزاد كشاورز

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *