مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » Iranian Journal of Pathology « دوره 1، شماره 3

 1. مطالعه سيتوژنتيك در بيماران داراي سابقه بد زايماني
  علي محمد ملك عسگر، محمداسماعيل مطلق، محمود هاشمي تبار، محمدعلي غفاري
 2. مطالعه مشخصات دموگرافيك بيماران داراي عفونت دستگاه ادراري، اتيولوژي ميكروبي و حساسيت باكتري هاي جدا شده به آنتي بيوتيك ها در بيمارستان شهيد مصطفي خميني در طي 3 سال
  حوريه صادري، پرويز اوليا، محمدرضا جلالي ندوشن، فريد زايري، الهه زنديه
 3. بررسي تغييرات فانكشن تخمدان و عوامل مرتبط با آن، به دنبال شيمي درماني سرطان پستان
  رباب انبيايي، پيام آزاده، عبدالله فضلعليزاده
 4. مقايسه نمونه پاپ اسمير حاصل از روش هاي Cotto swab-spatula و Cervex brush
  افسانه قاسمي، علي دواتي، سالومه پيوندي
 5. بررسي كلينيكوپاتولوژيك تومور ويلمز در بيماران مراجعه كننده به مركز طبي كودكان در طي 15 سال
  سيد محمدباقر اخوي راد، علي دواتي، محمدرضا جلالي ندوشن، مهدي عابديني
 6. تشخيص عفونت ادراري بوسيله كشت استاندارد يا شمارش لكوسيت با هماسيتومتر
  مليحه خدامي، مريم فرزانه، منيژه قاروني اناركي
 7. تعيين ارزش تشخيصي رنگ آميزي انولاز اختصاصي نرون در بيوپسي هاي مخاطي-زيرمخاطي ركتوم بيماران مشكوك به بيماري هيرشپرونگ
  ژيلا ترابي زاده، فرشاد نقش وار، عليرضا خليليان
 8. كارسينوم آدنكسال ميكروسيستيك در پشت گردن
  ماه جبين تكليف، مريم ابوالحسني
 9. هماتوپوئز اكسترا مدولري پاراورتبرال در يك خانم حامله مبتلا به تالاسمي: گزارش يك مورد
  مجيد قلي پور پيناوندي، مليحه خدامي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *